Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa
Inventor R11

AutoCad, ArchiCAD, SolidWorks, Catia, Pro/Engineer AutoCad, ArchiCAD, SolidWorks, Catia, Pro/Engineer

Inventor R11

Autor: Randy H. Shih
Broj strana: 384
ISBN broj: 978-86-7310-380-8
Izdavač: Kompjuter biblioteka Kompjuter biblioteka
Godina izdanja: 2007.
Kataloški broj: 362.

                 
Twitter   Facebook   Linkedin   Pinterest   Email
                 
Predlog za prevod Rasprodata

 

Osnovno o knjizi:

Primarni cilj knjige Parametrijsko modelovanje pomoću Autodesk Inventora R11 je da predstavi različite aspekte dizajniranja pomoću geometrijskog modelovanja i parametrijskog modelovanja.

Kome je namenjena knjiga:

Namena ovog teksta je da se upotrebi kao praktični vodič za studente i profesionalce.

Ovaj tekst koristi Autodesk Inventor R11 kao alatku za modelovanje a poglavlja se nadovezuju u pedagoškom redosledu kako bi vas vodila od konstrukcije osnovnih geometrijskih modela do gra|enja inteligentnih mehaničkih dizajna, kreiranja skica sa više prikaza i modelovanje sklopova. Ovaj tekst koristi praktični pristup pogodan za uvežbavanje važnih tehnika parametrijskog modelovanja i koncepata.

Lekcije

Ova knjiga sadrži seriju od deset lekcija u stilu uputstava koje su dizajnirane tako da predstave Autodesk Inventor CAD korisnicima koji su početnici. Ovaj tekst je tako|e koristan za Autodesk Inventor korisnike koji prelaze sa prethodnog izdanja programa. Tehnike geometrijskog modelovanja i koncepti koji su opisani u ovom tekstu su primenjivi i na druge parametrijske CAD pakete koji rade sa oblicima. Osnovni stav ove knjige je da što više dizajna kreirate pomoću Autodesk Inventora tim ćete bolje upoznati program. Sa ovim na umu, svaka lekcija predstavlja novi set komandi i koncepata, koje se nadogra|uju na prethodne lekcije.

Knjiga za odličan uvod u Autodesk Inventor 11

Ova knjiga ne namerava da pokrije sve funkcije Autodesk Inventora, već samo da obezbedi uvodno predstavljanje programa. Namera mi je bila da vam pomognem da steknete dobru osnovu za dalje istraživanje i razvoj na uzbudljivom polju Computer Aided Engineering-a.

Detaljan sadržaj:

Uvod
Priznanja

Poglavlje 1 Početak

Uvod 1-2
Razvoj računarskog geometrijskog modelovanja 1-2
Parametrijsko modeliranje zasnovano na oblicima 1-6
Pokretanje Autodesk Inventora 1-7
Startup okvir za dijalog i podešavanje jedinica mere 1-8
Razmeštaj ekrana Autodesk Inventora 1-9
Padajući meniji 1-10
Standard linija sa alatkama 1-10
Part Feature linija sa alatkama 1-10
Help opcija 1-10
2D Sketch linija sa alatkama 1-10
Prozor grafike 1-11
Grafički kursor ili krstovi 1-11
Područja linije za poruke i statusne linije 1-11
Browser 1-11
Tasteri miša 1-12
Esc – komande za poništavanje 1-12
Pomoć na internetu 1-13
Napuštanje Autodesk Inventora 1-13
Kreiranje direktorijuma CAD fajlova 1-14

Poglavlje 2 Osnove parametrijskog modelovanja

Uvod 2-2
Adjuster dizajn 2-3
Pokretanje Autodesk Inventor a 2-3
Razmeštaj ekrana Autodesk Inventora 2-4
Kreiranje grubih skica 2-5
Korak 1: Kreiranje grube skice 2-6
Grafički kursori 2-6
Simboli geometrijskih ograničenja 2-7
Korak 2: Primenjivanje/modifikovanje ograničenja i dimenzija 2-8
Modifikovanje dimenzija crteža 2-11
Korak 3: Završavanje osnovnog geometrijskog oblika 2-12
Izometrijski prikaz 2-13
Funkcije dinamičkog prikazivanja - Zoom i Pan 2-13
Dinamička rotacije 3-D bloka - 3D Rotate 2-14
Dinamičko prikazivanje – Brzi tasteri 2-16
Alatke za prikazivanje – Standard linija sa alatkama 2-17
Režimi prikaza 2-18
Ortografski nasuprot perspektivnom 2-18
Ravan za crtanje – to je XY CRT, ali XYZ svet 2-19
Korak 4-1: Dodavanje izvučenog oblika 2-21
Korak 4-2: Dodavanje oblika isečka 2-25
Snimanje modela 2-28
Pitanja 2-29
Vežbe 2-30

Poglavlje 3 Koncepti konstruktivne geometrije

Uvod 3-2
Binary stablo 3-3
Locator dizajn 3-4
Pokretanje Autodesk Inventora 3-5
Podešavanje GRID i SNAP intervala 3-6
Strategija modelovanja – CSG Binary stablo 3-7
Osnovni oblik 3-8
Format dimenzija modela 3-10
Modifikovanje dimenzija skice 3-10
Promena pozicije dimenzija 3-11
Završavanje osnovnog geometrijskog oblika 3-12
Kreiranje sledećeg geometrijskog oblika 3-13
Kreiranje oblika isečka 3-17
Kreiranje postavljenog oblika 3-20
Kreiranje pravougaonog oblika isečka 3-22
Pitanja 3-24
Vežbe 3-25

Poglavlje 4 Stablo istorije modela

Uvod 4-2
Saddle Bracket dizajn 4-3
Pokretanje Autodesk Inventora 4-3
Strategija modelovanja 4-4
Browser Autodesk Inventora 4-5
Kreiranje osnovnog oblika 4-5
Dodavanje drugog geometrijskog oblika 4-8
Kreiranje 2D skice 4-9
Promena imena oblika delova 4-11
Podešavanje širine osnovnog oblika 4-12
Dodavanje postavljenog oblika 4-13
Kreiranje pravougaonog oblika isečka 4-15
Modifikacije dela zasnovane na istoriji 4-16
Promena dizajna 4-17
Pitanja 4-20
Vežbe 4-21

Poglavlje 5 Osnove parametrijskih ograničenja

Ograničenja i odnosi 5-2
Kreiranje Simple Triangular Plate dizajna 5-2
Potpuno ograničena geometrija 5-3
Pokretanje Autodesk Inventora 5-3
Prikazivanje postojećih ograničenja 5-4
Primenjivanje geometrijskih/dimenzionih ograničenja 5-6
Preveliko ograničavanje i vo|ene dimenzije 5-10
Brisanje postojećih ograničenja 5-11
Upotreba Auto Dimension komande 5-12
Dodavanje dodatne geometrije 5-13
Podešavanja ograničenja 5-16
Parametrijski odnosi 5-17
Dimenzione vrednosti i dimenzione varijable 5-19
Parametrijske jednačine 5-20
Prikazivanje i uspostavljanje parametara i odnosa 5-21
Snimanje fajla modela 5-22
Pitanja 5-23
Vežbe 5-24

Poglavlje 6 Geometrijski konstrukcioni alati

Uvod 6-2
Gasket dizajn 6-2
Strategija modelovanja 6-3
Pokretanje Autodesk Inventora 6-4
Kreiranje 2D skice 6-5
Editovanje crteža povlačenjem entiteta 6-7
Dodavanje dodatnih ograničenja 6-9
Upotreba Trim i Extend komandi 6-10
Auto Dimension komanda 6-12
Kreiranje šavova i završavanje skice 6-14
Potpuno ograničena geometrija 6-15
Skica profila 6-18
Redefinisanje skice i profila 6-19
Kreiranje pomerenog oblika isečka6-23
Pitanja 6-26
Vežbe 6-27

Poglavlje 7 Roditelj/Dete odnosi i BORN tehnika

Uvod 7-2
BORN tehnika 7-2
U-Bracket dizajn 7-3
Pokretanje Autodesk Inventora 7-4
Podešavanje standardne ravni za skiciranje 7-4
Primena BORN tehnike 7-5
Kreiranje 2D skice osnovnog oblika 7-7
Kreiranje prvog izvučenog oblika 7-11
Implicitni Roditelj/Dete odnosi 7-12
Kreiranje drugog geometrijskog oblika 7-12
Kreiranje prvog isečenog oblika 7-16
Kreiranje drugog oblika isečka7-17
Ispitivanje Roditelj/Dete odnosa 7-19
Modifikovanje dimenzije Roditelja 7-20
Promena dizajna 7-21
Potiskivanje oblika 7-22
Drugačiji pristup CENTER_DRILL obliku 7-23
Potiskivanje Rect_Cut oblika 7-25
Kreiranje oblika kružnog isečka 7-26
Fleksibilan pristup dizajnu 7-28
Pitanja 7-29
Vežbe 7-30

Poglavlje 8 Crteži delova i asocijativna funkcionalnost

Crteži iz delova i asocijativna funkcionalnost 8-2
Pokretanje Autodesk Inventora 8-3
Drawing Mode - 2D Paper Space 8-3
Format lista za crtanje 8-5
Upotreba predefinisanih formata lista za crtanje 8-7
Brisanje, aktiviranje i editovanje lista za crtanje 8-9
Dodavanje osnovnog prikaza 8-10
Kreiranje projektovanog prikaza 8-11
Podešavanje veličine prikaza 8-12
Promena pozicije prikaza 8-13
Prikazivanje dimenzija oblika 8-14
Promena pozicije i sakrivanje dimenzija oblika 8-16
Dodavanje dodatnih dimenzija – referentne dimenzije 8-18
Dodavanje oznaka centra i linija centra 8-19
Završavanje lista za crtanje 8-22
Asocijativna funkcionalnost – modifikovanje dimenzija oblika 8-23
Pitanja 8-26
Vežbe 8-27

Poglavlje 9 Datum oblici i pomoćni prikazi

Radni oblici 9-2
Pomoćni prikazi u 2D crtežima 9-2
Rod-Guide dizajn 9-2
Strategija modelovanja 9-3
Primena BORN tehnike 9-5
Kreiranje osnovnog oblika 9-6
Kreiranje iskošene radne ravni 9-8
Kreiranje 2D skice na radnoj ravni 9-9
Upotreba Projected Geometry opcije 9-9
Završavanje geometrijskog oblika 9-13
Kreiranje pomerene radne ravni 9-14
Kreiranje još jednog oblika isečka pomoću radne ravni 9-15
Počinjanje novog 2D crteža 9-17
Dodavanje osnovnog prikaza 9-18
Kreiranje pomoćnog prikaza 9-19
Prikazivanje dimenzija oblika 9-21
Podešavanje veličine prikaza 9-23
Dodavanje dodatnih dimenzija 9-24
Dodavanje oznaka centra i linija centra 9-26
Završavanje lista za crtanje 9-29
Editovanje izometrijskog prikaza 9-30
Pitanja 9-31
Vežbe 9-32

Poglavlje 10 Simetrični oblici u dizajnu

Uvod 10-2
Revolvirani dizajn: PULLEY 10-2
Strategija modelovanja – Revolvirani dizajn 10-3
Pokretanje Autodesk Inventora 10-4
Podešavanje prikaza ravni za skiciranje 10-4
Kreiranje 2D skice za revolvirani oblik 10-5
Kreiranje revolviranog oblika 10-9
Reflektovanje oblika 10-10
Kreiranje vodeće šare pomoću konstrukcione geometrije 10-12
Kružna šara 10-17
Ispitivanje parametara šare10-19
Drawing Mode – definisanje novog okvira i bloka naslova 10-19
Kreiranje šablona za crtanje 10-22
Automatsko pozivanje dimenzija 10-23
Kreiranje prikaza 10-23
Pozivanje dimenzija – Features opcija 10-27
Asocijativna funkcionalnost – promena dizajna 10-29
Dodavanje linija centra u oblik šare 10-31
Završavanje crteža 10-32
Pitanja 10-35
Vežbe 10-36

Poglavlje 11 Napredni 3D konstrukcioni alati

Uvod 11-2
Dizajn tankih zidova: Kućište za fen 11-2
Strategija modelovanja 11-3
Pokretanje Autodesk Inventora 11-4
Podešavanje prikaza ravni za skiciranje 11-4
Kreiranje 2D skice za osnovni oblik 11-5
Kreiranje revolviranog oblika 11-8
Kreiranje pomerenih radnih ravni 11-9
Kreiranje 2D skica na pomerenim radnim ravnima 11-10
Kreiranje Loft oblika 11-13
Kreiranje izvučenog oblika 11-15
Završavanje izvučenog oblika 11-17
Kreiranje 3D zaobljenja i šavova 11-18
Upotreba Shell operacije 11-19
Kreiranje vodeće šare 11-20
Kreiranje pravougaone šare 11-23
Kreiranje Sweep oblika 11-25
Definisanje 2D Sweep putanje11-25
Definisanje Sweep sekcije 11-27
Završavanje Sweep oblika 11-29
Pitanja 11-31
Vežbe 11-32

Poglavlje 12 Modelovanje sklopa - Spajanje svega u celinu

Uvod 12-2
Metodologija modelovanja sklopa 12-3
Shaft Support sklop 12-4
Dodatni delovi 12-4
(1) Collar 12-4
(2) Bearing 12-5
(3) Base-Plate 12-5
(4) Cap-Screw 12-6
Pokretanje Autodesk Inventora 12-7
Postavljanje prve komponente 12-8
Postavljanje druge komponente 12-9
Stepeni slobode i ograničenja 12-10
Ograničenja sklopa 12-11
Primena prvog ograničenja sklopa 12-13
Primena drugog Mate ograničenja sklopa 12-15
Ograničeno pomeranje 12-16
Primena Flush ograničenja 12-17
Postavljanje treće komponente 12-19
Primena Insert ograničenja 12-19
Sklapanje Cap-Screw-ova 12-21
Eksplodirani prikaz sklopa 12-22
Editovanje komponenti 12-24
Pristup Adaptivnog Dizajna 12-25
Brisanje i ponovna primena ograničenja sklopa 12-29
Podešavanje crteža modela sklopa 12-31
Kreiranje liste delova 12-33
Editovanje liste delova 12-34
Promena vrste materijala 12-36
Završavanje crteža sklopa 12-38
Dokumentacija materijala 12-39
(a) BOM iz liste delova12-39
(b) BOM iz modela sklopa 12-40
Zaključak 12-41
Rezime razmatranja modelovanja 12-41
Pitanja 12-42
Vežbe 12-43

Indeks
Napomene

 

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

Preporučujemo

AutoCAD 2013 osnove

AutoCAD 2013 osnove

Scratch 2.0 Beginners Guide: Second Edition

Scratch 2.0 Beginners Guide: Second Edition

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272