Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa
Dijagnostika elektronskih sistema motornih vozila

Automobili Automobili

Dijagnostika elektronskih sistema motornih vozila

Autor: Nikola Gunić
Broj strana: 240
ISBN broj:
Izdavač: InfoElektronika InfoElektronika
Godina izdanja: 2015.

                 
Twitter   Facebook   Linkedin   Pinterest   Email
                 
Rasprodata

 

Na jednostavan i slikovit način u knjizi su prikazane osnove elektrotehnike, električna merenja, čitanje električnih šema, principi rada davača, izvršnih elemenata i elektronski uređenih sistema. U dodatku se nalaze mali engleski rečnik, razne tabele i izrazi za pretvaranje jedinica i veličina. Jednom rečju, sve što je potrebno za uspešno i efikasno sprovođenje elektronske dijagnostičke procedure iz parametara.
Greška, koju imalac ove knjige može da napravi je da je ne pročita, ostavi na nekoj polici i dozvoli sebi da lako dostupno znanje ne primeni u praksi.

Osnovi elektrotehnike
Električne osobine materije
Električni napon
Električna struja
Električna otpornost
Rad i snaga električne struje
Kapacitivnost
Oblici struje, frekvencija
Analogni i digitalni signali
Impulsno napajanje
Magnetizam
Električno kolo
Piezo – električni efekat
Termo – električni efekat
Holov efekat
Magnetna – otpornost
Piezo – otpornost

Elektronske i električne komponente
Otpornici
Kondenzatori
Poluprovodnici, diode
Tranzistori
Tiristori
Integrisana kola
Analogno–digitalni konvertor
Hibridna integrisana kola
Relej
Električni osigurači
Zavojnica
Elektromagnet
Elektromotor
Koračni motor

Električna merenja
Merni instrumenti
Vrste univerzalnih mernih instrumenata
Tehnike merenja
Greške pri merenju
Osciloskop
Strujna klešta
Ispitivač prisustva magnetnog polja
Infra–crveni termometar
LED ispitivač
Dodatna oprema

Računari u motornim vozilima
Računari
Predstavljanje podataka u računaru
Fizičke komponente računara
Program
Podaci
Podela elektronskih sistema u motornom vozilu

Elektronskikomunikacioni sistemi
Topologija elektronskih komunikacionih sistema
Komunikacioni medijum
Komunikacioni protokol
CAN protokol
VAN protokol
LIN protokol

Elektronski dijagnostički uredjaji i protokoli
OBD protokol
Kodovi grešaka
Elektronski dijagnostički uređaji
Long koding
Snimač podataka
dijagnostička procedura

Električni simboli i šeme
Električni simboli
Električne šeme

Električne instalacije
Električni provodnici
Električne spojnice

Izvori napajanja
Alternatori
Provera ispravnosti alternatora
Akumulatori
Olovni akumulatori
Provera ispravnosti i održavanje akumulatora
Zamena akumulatora
Prijavljivanje akumulatora

Elektronska organizacija paljenja i ubrizgavanja
Organizacija paljenja i ubrizgavanja
Smeša goriva i vazduha
Otvorena i zatvorena petlja
Paljenje smeše u benzinskim motorima
Visokonaponska induktivna zavojnica
Motori sa ubrizgavanjem goriva ispred usisnih ventila
Motori sa direktnim ubrizgavanjem benzina
Ubrizgavanje dizel goriva pod visokim pritiskom
Izvršni elementi
Električni grejači smeše
Elektroventili
Brizgaljke benzina pod niskim pritiskom
Brizgaljke benzina pod visokim pritiskom
Pumpa - brizgaljka
Brizgaljke CR sistema

Davači
Prekidački davači
Davač položaja papuče spojke (CPP)
Davač položaja papuče kočnice (BPP)
Sigurnosni prekidač (CS)
Davač detonantnog sagorevanja radne smeše (Nok)
Davači temperature
Davač temperature rashladne tečnosti (ECT)
Davač temperature glave motora (CHT)
Davač temperature usisanog vazduha (IAT)
Davač temperature ulja (OET)
Davač temperature goriva (EFT)
Davač temperature izduvnih gasova (EGT)
Potenciometarski davači
Davač položaja leptira gasa (TPS)
Davač položaja papuče gasa (APP)
Davači pritiska
Davač pritiska gorivnih para (VPS)
Davač atmosferskog pritiska (BARO)
Davači visokog pritiska
Davač apsolutnog pritiska (MAP)
Davači protoka fluida
Davač zapremine usisanog vazduha (VAF)
Davač mase usisanog vazduha sa vrelom žicom (MAF)
Davač mase usisanog vazduha sa vrelim filmom (MAF)
Induktivni davači
Iduktivni davač sa spoljnom pobudom
Holov davač
Elektrohemijski davači koncentracije
Lambda sonda
Ispitivanje lambda sondi
Davač koncentracije azotnih oksida (Nox)

Elektronski uređeni sistemi
Nadpunjenje cilindara
Elektronski kontrolisana klapna gasa (ETC)
Elektronski kontrolisan termostat
Sistem za manipulaciju gorivnim
isparenjima (EVAP)
Promena ugla bregastih vratila
VVT sistem
Recirkulacija izduvnih gasova (EGR)
Pumpa sekundarnog vazduha

Izduvni blok
Izduvni gasovi
Voda (H2O)
Ugljen–dioksid (CO2)
Azot (N2)
Ugljen–monoksid (CO)
Kiseonik (O2)
Ugljovodonici (CxHx)
Azotni oksidi (NOx)
Čestice čađi
Sumpor dioksid (SO2)
Mirisi
Katalitički konvertori
Akumulator azotnih oksida
Selektivna katalitička redukcija
Filteri čestica čađi
Dijagnostičke procedure

Dodatak A
Analiza izduvnih gasova
Pomoćna dijagnostička oprema
Dimna mašina
Goriva za SUS motore
Benzin
Dizel gorivo
Komprimovani prirodni gas (KPG)
Tečni naftni gas (TNG)
Vodonik
Radioničke baze podataka
Uputstvo za upotrebu programa „Tolerance data“

Dodatak B
Električni simboli
Oznake priključnih kontakata
Slovne oznake u električnim šemama
Spisak radioničkih baza podataka
Skraćenice, akronimi i inicijali
SI prefiksi
Jedinice SI sistema
Engleski rečnik
Označavanje provodnika bojama
Označavanje otpornika bojama

 

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

Preporučujemo

Nema slike

Popust cena:
rsd

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272